Skip to main content
Transport zawsze GRATIS!

Regulamin sklepu internetowego sklep.trecom.pl

z dnia 31.10.2019 roku

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.trecom.pl prowadzony jest przez TRECOM KRAKÓW Spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Czyżewskiej 10, 02-908 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687210, REGON 367815769, NIP 5213788173.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest dla Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego, którymi mogą być tylko podmioty nie będące konsumentami w rozumieniu 22Kodeksu Cywilnego.
 3. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. SPRZEDAWCA/ADMINISTRATOR– TRECOM KRAKÓW Spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń przy ul. Czyżewskiego 10, 02-908 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681660, REGON: 367516200, NIP: 5213784577.
 2. UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców , będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 3. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym sklep.trecom.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności, a także dokonać jego zakupu, lub zlecić świadczenie usługi.
 4. KUPUJĄCY – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – dokument w formie elektronicznej, wysyłany przez Sklep Internetowy na adres mailowy Użytkownika, w odpowiedzi na Zamówienie Użytkownika, stanowiący oświadczenie sklep.trecom.pl o przyjęciu do realizacji Zamówienia Użytkownika.
 9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym
 10. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 11. LOGIN – indywidualne oznaczenie Użytkownika, podane podczas procesu rejestracji, wraz z hasłem służący uwierzytelnieniu Użytkownika podczas logowania się na Konto Użytkownika.
 12. HASŁO – ustalony przez Użytkownika ciąg znaków, wykorzystywany do uwierzytelniania użytkownika podczas logowania na Konto Użytkownika.
 13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. KOSZYK – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru w celu złożenia Zamówienia;
 15. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą..
 16. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – nieodpłatna umowa zawierana przez Użytkownika ze Sprzedawcą przez zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, wypełnienie i przesłanie Formularza Rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji poprzez link aktywacyjny, na mocy której sklep.trecom.pl umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, zaś Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania ze Sklepu Internetowego wynikających z Regulaminu.

§ 3
UTWORZENIE KONTA

 1. W Sklepie Internetowym dostępna jest funkcja utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika.
 2. Posiadanie Konta w Sklepie Internetowym umożliwia m.in. sprawdzenie historii zamówienia, śledzenie przesyłek, a także szybszą komunikację ze Sklepem Internetowym.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika:
  a) wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  b)   kliknięciu pola „Załóż konto”,
  c)   potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany
  automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 4. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  a) imię i nazwisko/nazwa firmy
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej
  c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  d) adres poczty elektronicznej,
  e) numer telefonu kontaktowego
  f) login
  g) hasło
 5. Użytkownik ma obowiązek podać podczas rejestracji prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych może rodzić odpowiedzialność cywilną, karną lub karną skarbową Użytkownika.
 6. Użytkownik odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła. Użytkownik odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła przez osoby, które się nimi posługują.
 7. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru) Regulaminu, Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli RODO.
 8. Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: ul. Czyżewskiego 10, 02-908 Warszawa.

§ 4
KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być wyłącznie Przedsiębiorca.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies i JavaScript oraz posiadania aktywnego konta e-mail służącego do wysyłania oraz odbierania poczty elektronicznej.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Prezentacja produktów w Sklepie Internetowym poprzez zamieszczenie ich fotografii i opisów ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje w tym zakresie należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

6. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z Formularza Zamówienia.

7. Z Formularza Zamówienia skorzystać mogą zarówno Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie Internetowym, jak i tacy, którzy nie posiadają takiego konta.

8. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym.

9. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków
a) wypełnieniu Formularza Zamówienia
b) kliknięciu pola „Zamów z obowiązkiem zapłaty”

10. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych:
a) imię i nazwisko/nazwa firmy
b) Numer Identyfikacji Podatkowej
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) danych dotyczących ilości Produktów,
g) miejsca i sposób dostawy Produktów,
h) wyboru sposobu płatności.

11. W Formularzu Zamówienia, Dane Kupującego posiadającego Konto w Sklepie Internetowym zostaną dodane automatycznie, lecz Użytkownik ma możliwość ich edycji.

12. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie nieniniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt 12. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

§ 5
OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w państwach Unii Europejskiej wskazanych przez Sprzedawcę w opisie Produktów w Sklepie Internetowym.

2. Przewidywalny termin dostawy Produktu do Kupującego wskazany jest w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

3. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kupującemu w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy i odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka kurierska,
b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Czyżewskiej 10, 02-908 Warszawa.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

8. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba, że opis Produktu stanowi inaczej.

9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu Internetowego.

§ 6
REKLAMACJA I GWARANCJA

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w odpowiednim czasie oraz w przyjęty sposób i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a jeżeli wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. W reklamacji zawrzeć należy m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia oraz dane składającego reklamację.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do niego zgłoszenia reklamacji.

6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

§ 7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Kupującego po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnych przyczyn i za zgodą Sprzedawcy.

§ 8
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Administrator.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, także w celach marketingowych.

3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego mogą być:
a) w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
b) w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Kupującego wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.:
a) zmiany przepisów prawa,
b) zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Zmiany wiążą Użytkownika, jeśli nie złoży on oświadczenia o braku akceptacji na dokonanie zmian – w terminie 7 dni od dnia wysłania do Użytkownika informacji określonej w § 8 pkt. 3. Oświadczenie Użytkownika może być złożone w formie elektronicznej. Złożenie oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian skutkować będzie rozwiązaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem i sklep.trecom.pl i usunięciem Konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego.

4. Zmiany służące wyłącznie poprawie funkcjonalności Sklepu Internetowego, nienakładające na Użytkowników żadnych obowiązków, nie wymagają akceptacji Użytkownika.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do incydentalnego, częściowego lub całkowitego wyłączenia Sklepu Internetowego w celu jego konserwacji, ulepszania bądź poszerzenia usług.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilny,
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.